תמקהב החמתמ ,1990 תנשב הדסונש מ"עב ןופמר תרבח
.תרושקת םוחתב םיטקייורפ


תרושקתה םוחתב םיללוכ תונורתפ ןתמב אוה ןופמר תרבח לש הדוחיי
.הרבחה תוחוקל יכרוצל םימאתומו םיבלתשמה
,היתוחוקלל ןימא תוריש ןתמל ליבקמב םייתוכיא םירצומ תקפסמ ןופמר
י"פע תאזו תיתורחתה התלוכי לע הרימשו הירגאמ ןוכדע לע הדפקה ךות
.ףנעב תולחה תויוחתפתהה

םיטקייורפ תמקהב תילאמיסקמ יוטיב ידיל האב ןופמר תרבח לש התלוכי
םייעוצקמ תונורתפ ןתמ י"ע תאזו Turn Key Projects - ה תטישב
.היתוחוקלל םישימגו

איה םתוא םיטקייורפה לש םייעוצקמה םיטביהה לכב תברועמ הרבחה
הכימת תקפסמ ,םג ומכ היתוחוקלל תללוכ תוירחא הקינעמו תעצבמ
הנקתהה עוציב ,ןונכתהו תוכרעמה חותינ ,ץועייה בלשמ לחה יווילו
.הקפיס ותוא דויצהו תותשרה תקזחאו דועית ,הקידבב הלכו

יפלכ הלגיד לע ןופמר תרבח הטרח םתוא תונימאהו תורישהמ תענומ
תורבח רפסמ םע יגטרטסא הלועפ ףותישב הרבחה תלעופ ,היתוחוקל
:ןוגכ םלועב תועודי

.תויזכרמה םוחתב - דרלט תרבח
.VOIP תויזכרמ םוחתב - NORTEL תרבח
. תרושקת תותשרל יביטקא דויצ - LUCENT תרבח
.תותשרל יביטקא דויצ - CISCO תרבח
.ואידיו וידואה דויצ םוחתב - NEC תרבח

.ISO 9002 ןקתב הדימע לע רושיא ןופמר תרבחל