ירזגמ לכמ םיגיצנ תללוכ ןופמר תרבח תוחוקל לש הבחרה תשקה
היתויוחמתה ימוחתמ דחאמ רתויל םירשוקמ תוחוקלהמ םיבר .קושה
.הרבחה לש

:וניתוחוקל לש תיקלח המישר ןלהל

םייסנניפ םיפוג
חוטיב ללכ
ןויצ חוטיב

תואטיסרבינוא
א"ת תטיסרבינוא
ןליא - רב תטיסרבינוא
ימוחת ןיבה זכרמה

ןוחטיבה תוחוכ
ןוחטיבה דרשמ

תרושקת תורבח
קזב
דרלט

םיירחסמ תוחוקל
םראפ -וינ
קטקפוא
ץרא ךרד
לירפא תשר

קט-ייה
םטסיס קיטנופ
רודמר
לייסרופ תצובקמ ןיא-טרא
ליבסקמ