....תשפחמ ןופמר תרבח

םיטקיורפ ילהנמ 
:דיקפתה תושירד

םיאנכט 
:דיקפתה תושירד

תונובשח ילהנמ 
:דיקפתה תושירד