עדיה בוליש ךות היתוחוקל רובע םיטקייורפ תעצבמו תלהנמ ןופמר תרבח
.המיקה הרבחה םתוא םיבר םיטקייורפב שכרנש ןויסינהו

:םה םושייבו תונורתפב חכומ ןויסינ הרבחל םהב תוחמתהה ימוחת

היצקינומוקלט תוכרעמ
תרושקת תוכרעמו הליבכ
הינופלט
ואדיו/וידוא - תרושקת תוכרעמהיצקינומוקלט תוכרעמ
תטישב תוכרעמ לש םיטקיורפ הרבחה המיקמ ,תרושקתה ימוחת לכב
:םיללוכה Turn Key Projects - ה

תושרדנה תוכרעמה חותינ •
ןונכת •
הנקתהו עוציב •
הריסמו הקידב •
תוכרעמו דויצ תקוזחת •
הרוצת תרקבו תותשר תקזחא •

תרושקת תוכרעמו הליבכ
םיפקיהב םיטקיורפ ןופמר העציב תרושקתה תוכרעמו הליבכה םוחתב
:ללכ הלא םיטקייורפ תרגסמב תוליעפה ףקיה .םילודג

.םיליבומ הישעת ינקתב תודמועה תוינקת תונבומ הליבכ תוכרעמ תקפסה •
.חוקלה תורצחב הינופלט תותשרב הכימתו המקה •
,ןופלט תויזכרמו דויצ ,םילבכ תיתשת - .ר.ס.נ תונורתפ ןתמ •
.הכימתו המקה ,ןונכת
.םכותבו םינבמ ןיב תויטפוא תותשר תמקה •
.SOHO - יתיבהו ןטקה דרשמל םיללוכ תונורתפ •
.(יטוחלא) םודא - ארפניא תוססובמ הנבמ ךות תונורתפ •
.תוכרעמ חותינו ץועיי •
.חוקלל הריסמו הקידב ,הנקתה ,ןונכת •
.הדבעמ תוקידבו ,הרוצת תרקבו הקזחא ,תוכרעמו דויצ תקוזחת •
.בשחמ ירדח תמקה •

הינופלט
ןופלט תויזכרמ •
ילוק ראוד •
םייביטקארטניא םיילוק םינעמ •
VOIP תוכרעמ •
IPT תוכרעמ •
ACD תוכרעמ •
תוחיש םושיר תוכרעמ •
קזב יבויח בקעמ תוכרעמ •

ואדיו/וידוא - תרושקת תוכרעמ
ףוסיא לש ידיימו ןוכנ בוליש בייחמ ינרדומה תוטלחהה תלבק ךילהת
םימרוג םע תנווקמ תרושקת ,םינווגמ עדימ תורוקממ ריהמ םינותנ
הריהב הגצה ,עדימ ירגאמל החונ השיג ,םלועה יבחרב םייקסע
.םימדקתמ השחמה יעצמאב שומיש ךות - תמא ןמזב םינותנ לש

תילמיטפואה לוהינה תביבס תא םירצוי ןופמר המיקמ םתוא תובישיה ירדח
ןופמר תרבח תעצבמ הז םוחתב הכרדהה רדחו םינוידה ירדחל תשרדנה
םייעוצקמ תונורתפו םלוה הנעמ תתל תנמ לע םייגטרטסא הלועפ יפותיש
.הרבחה תוחוקלל

תבלשמה רתויב ההובג תיעוצקמ המרב םיטקיורפ תעצבמ ןופמר
:םיטקיורפה עוציבל םיעצמא ןווגמ התושרל .יתוכיא תוריש

דועיתו ןונכתל בושחמ יעצמא •
בכר ילכו םיטקייורפ תרקב זכרמ ,יטסיגול ךרעמ •
חטשה תווצל םימדקתמ תרושקת יעצמא •
ףוליח יקלחו יאלמ ןסחמ •